Projekt

Projekt "Rozwój oznakowanych atrakcji turystycznych i tras - Przez krainę Gór Rychlebskich" jest ukierunkowany przede wszystkim na podniesienie atrakcyjności terenu w ramach ruchu turystycznego poprzez stworzenie nowej ścieżki turystycznej i rozwój oznakowanych atrakcji turystycznych, co bezsprzecznie wpłynie pozytywnie na podniesienie ilości osób odwiedzających dany region.

Numer rejestracyjny projektu:              CZ.3.22/3.3.07/10.01761
Data rozpoczęcia projektu:                   1. 8. 2010
Data zakończenia projektu:                  30.4.2012

Projekt współfinansowany jest z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Ten projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i gminy Skorošice.

Uzasadnienie oraz opis projektu:

Gmina Vápenná, jest bramą wejściową do mikroregionu Žulovsko, w kierunku od miasta Jeseník. Chodzi o ciekawą miejscowość podgórską nad rzeczką Vidnavką, pięknie usytuowaną między Grzbietem Sokolskim (Sokolský hřbet), Wzgórzami Górnolipowskimi (Hornolipowská hornatina) i Żulowskimi pagórkami (Žulovská pahorkatina). Podobnie jak niedaleka miejscowość Lipová-lázně, ma wspaniałe położenie wśród potężnych masywów górskich, co predestynuje ją na idealny punk wyjściowy do najróżniejszych działań sportowych i rekreacyjnych. Z tego też powodu jest często uważana za bramę wejściową Gór Rychlebskich. Charakter katastru gminy sprzyja rozwojowi tak infrastruktury ścieżek rowerowych, tras rowerowych, hippościeżek czy tras turystycznych, jak i ogólnie ruchu turystycznemu.
Rejon ten przedstawia peryferię regionu nadgranicznego, znajdującego się przede wszystkim na obszarach górzystych. Odłączenie tych terenów od ośrodków regionalnych i ich skomplikowana dostępność komunikacyjna ma wpływ na już od dłuższego czasu trwający wysoki wskaźnik bezrobocia i osłabienie działalności ekonomicznych, które nie są w pełni kompensowane dochodami np. z ruchu turystycznego. Poważnym problemem tego regionu jest wysoki wskaźnik bezrobocia. Na region mocno wpłynęły stosunki między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Czeską, kiedy w 2. połowie XX wieku kontakty między oboma stronami granicy były surowo ograniczone, zaś w regionie przebiegała na szeroką skalę zakrojona migracja mieszkańców. Jednocześnie integralność tego terenu została osłabiona faktem, że bezpośrednim międzyludzkim, instytucjonalnym i handlowym kontaktom między tymi dwoma stronami granicy broniła polityka obu państw. Obecnie na wzrost zatrudnienia może wpłynąć przede wszystkim rozwój drobnych, małych i średnich przedsiębiorstw (dalej MSP), np. rozwój ruchu turystycznego. Jakiekolwiek wsparcie dla podmiotów i obywateli w rym regionie powinno pomóc w minimalizacji wyjazdów mieszkańców do bardziej zasiedlonych miejsc, z większymi możliwościami znalezienia pracy.

Działania projektu zostaną realizowane na terenie definiowanym jako Euroregion Pradziad. W dużym stopniu są ukierunkowane na powiaty Jeseník i powiat opolski. Miejscem realizacji projektu jest teren katastralny gminy Vápenná.

Tematycznie projekt ukierunkowany jest na rozwój oznakowania atrakcji turystycznych i stworzenie trasy turystycznej, która oprowadzi zwiedzających region "Przez krainę Gór Rychlebskich".

Cele projektu:

Priorytetowym celem projektu jest zatem:

Specyficznym celem projektu jest:

Jesenny_potok